ОБЩИ УСЛОВИЯ
За ползване на платформата www.fly-аcademy.com от потребители

Платформата www.fly-аcademy.com е собственост на „Скай България“ ЕООД, вписан в търговския регистър с ЕИК 203463807, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, жк. „Българка“ 17-А-3 представлявано от Даниела Петкова Димитрова. Настоящите общи условия представляват правно съглашение между Вас лично и Скай България ЕООД

I. ДАННИ ЗА СКАЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика: СКАЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД: Седалище и адрес на управление: България, Област Сливен, Община Сливен, кв. “Българка”, п. код 8805, Бл.17 вх. А, ет. 1, ап. 3

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители:
България, Област Сливен, Община Сливен, кв. “Българка”, п. код 8805, Бл.17 вх. А, ет. 1, ап. 3

Данни за кореспонденция:
България, Област Сливен, Община Сливен, кв. “Българка”, п. код 8805, Бл.17 вх. А, ет. 1, ап. 3, тел. 0988827193
Вписване в публични регистри: ЕИК 203463807 (Търговски регистър към Агенция по вписванията) и регистрация по ДДС: BG203463807

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 ; тел.: 02/91-53-555; E-mail: [email protected] ; Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите:
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6 ; тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 ; Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията:
България, София 1000, бул. „Витоша“ №18 Телефон: (02) 935 61 13 ; Факс: (02) 980 73 15 ; Уеб сайт: www.cpc.bg

ІІ ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ
Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия са приети от Скай България ЕООД (наричано по-долу само “Доставчик”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат: условията за ползване на уебсайта https://old.fly-academy.com (наричан по-долу само “Сайт”) от Ползвателите на предлаганите от него стоки/услуги; условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите на Сайта; правата и задълженията на Доставчика и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки/услуги, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени стоки/услуги.
(2) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки/услуги.
(3) Доставчикът има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Ползватели, които не са приели настоящите Общи условия.
(4) 1. Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с политика на поверителност и Общите условия” в процеса по регистрация или подаване на поръчка от Ползвател със статут на “нерегистриран клиент” на Сайта и след като Ползвателят е въвел изискваните от тези процедури лични данни.
Маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с политика на поверителност и Общите условия” създава необорима презумпция, че:
(а) Ползвателят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме и че приема същите.
(б) Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
(в) Ползвателя е отправил предложение (Оферта) за сключване на договор/договори за покупко-продажба от разстояние. (В случай, че Ползвателят има качеството на “потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите)
(5) С приемането на общите условия, Ползвателят декларира, че е запознат с условията на предоставената услуга и ги приема. С приемането на общите условия, Ползвателят декларира също, че приема на собствена отговорност възможните резултати от изпълнението на услугата.
(6) Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител.
(7) Публикуването на стоки/услуги на Сайта се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до Доставчика за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.
(8) Общите условия не уреждат отношенията между Ползвателя и Партньорите (в случай, че Партньорите се явяват трето лице), от които Ползвател – потребител е закупил услуга през Сайта.
(9) Настоящите Общи условия не изключват уреждането на отделни аспекти от ползването на платформата, като закупуване на Ваучери или услуги, свързани с преживявания, чрез указания, правила, съобщения и друго съдържание, което се представя (визуализира) пред ползвателите на сайта, съгласно изискванията на приложимото законодателство, преди отправяне на предложение (оферта) към Доставчика.
(10) Определения
За целите на Общи условия следните понятия ще имат значението, определено за всяко от тях, както следва:
Ваучер подарък – по смисъла на т. 89 от §1 от ДР на ЗДДС „ваучер за конкретна цел“
Договор от разстояние – договор от разстояние по чл.45 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.
Общи условия – настоящия документ за ползване на платформата www.fly-аcademy.com от интернет потребители.
Ползвател – всяко лице, което използва Сайта, като разглежда изложената в него информация за стоки/услуги
Ползвател-потребител – В случай, че Ползвателят има качеството на “потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите)
Партньори – фирми (физически лица) които предлагат собствени продукти и услуги на Сайта
Резервация – договор от разстояние сключен между Ползвател – потребител и Партньор през сайта

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА
Чл. 2. Сайтът e електронен магазин, достъпен в Интернет на адрес https://old.fly-academy.com/shop/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта стоки/услуги, в това число ВАУЧЕР “подарък” включително и следното:
Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
Да преглеждат стоки/услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка;
Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоки/услугите, предлагани от Сайта;
Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори със Сайта съгласно поддържаните от Сайта електронни средства за разплащане с един от следните способи: • Visa • Mastercard • Банков превод • Плащане при получаване. Валутата на плащанията е български левове (BGN), Потребителят е длъжен да се запознае и съгласи с Общите условия за използване на услуги за електронни разплащания съгласно (ГЛАВА) чрез маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с политика на поверителност и Общите условия”, с което Ползвателят декларира, че е запознат с тях и ги приема.
(5) Да получават информация за нови стоки/услуги, предлагани от Сайта;
(6) Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори със Сайта чрез интерфейса на страницата на Сайта, достъпна в Интернет;
(7) Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Сайта в Интернет.
(8) Системата на Сайта, позволява на търговци – партньори на Сайта (Партньори) да предлагат собствени продукти и услуги на Сайта. Поръчките за продукти и/или услуги, се прехвърля към партньора и продуктите и/или услугите се доставят директно от него, заедно с всички придружаващи документи. Търговските условия, таксите, политиката по връщане и гаранциите могат да варират между отделните Партньори и да се различават от тези, които важат за продуктите и/или услугите, предлагани директно.

Чл. 3. Доставчикът доставя стоки/услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Партньорите са длъжни да продават чрез Сайта, при строго спазване на настоящите Общи условия, само продукти и/или услуги, които покриват изискванията на приложимото законодателство и да дават вярна и актуална информация относно, наличността от запаси и мястото на доставка, сроковете на доставка, дължимите данъци, други услуги и тяхната стойност.
Партньорите са длъжни да информират Сайта и потребителите за всички характеристики, отнасящи се до продуктите и/или услугите, както и за онези данни, изисквани съгласно приложимите български и европейски закони.
Партньорите са длъжни да носят отговорност както пред Потребителите, така и пред трети страни (компетентните власти, други фирми или физически лица и т.н.) за качеството и съответствието на продуктите и/или услугите, включително да изпълняват задължението да дават гаранция за доставените продукти.
Партньорите са длъжни да понасят правните последици за неизпълнението на своите договорни задължения, водещи до налагането на глоби за Сайта, включително да носят отговорност за всяка щета, претърпяна от Сайта ,поради качеството на доставените продукти и/или продажбата на продукти в нарушение на законови изисквания и да бъдат отговорни самостоятелно, без да замесват Сайта, при всеки спор и за последствията от него, които може да възникнат във връзка с потребителите и/или относно поръчаните продукти.
Партньорите са длъжни да носят отговорност за достоверността, точността и качеството на предоставената и показаната информация относно качествата, характеристиките и ефектите на всеки отделен продукт и в случай на несъответствие между физическия продукт и представената и показана информация. Партньорите ще са единствено отговорни за такива разлики, поемайки задължението да компенсират всякаква щета, причинена на потребител, трети страни и Сайта.

Чл. 4. (1) Ползвателите отправят оферта за сключването на договор за покупко-продажба на стоки/услуги в това число и на ваучери предлагани от Сайта чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://old.fly-academy.com/shop/. След приемането на офертата от Доставчика по реда на чл.9, ал.8 и чл.10, ал.1 от настоящите Общи условия, Договорът се счита сключен (на български език) и се съхранява в базата данни на Сайта.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки/услуги, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на стоки/услуги/, определени от него чрез интерфейса.
(3) Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация, не по-късно от отправяне на своето предложение за сключване на договора с Доставчика (Изпращането на поръчката съгласно чл.9, ал.7 от настоящите Общи условия). Доставчикът осигурява подходящи, ефективни и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора, както следва: Предоставя се възможност за: премахване на артикул в кошницата за покупки; добавяне на артикули в кошницата за покупки; увеличаване или намаляване на поръчаното количество от определен артикул; промяна на адреса на доставка или на избрания начин на плащане.
(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки/услуги съгласно условията, определени на Сайта, настоящите общи условия и общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата.
(5) Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Сайта в Интернет, при условие, че Доставчикът е потвърдил поръчката на Ползвателя при условията на чл. 9, ал. 7 във връзка с чл. 10 от настоящите Общи условия.
(6) Доставчикът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Сайта.
(7) В случай че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 5 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.
(8) Цените по ал. 4 не включват транспортните разходи по доставката. Същите се начисляват и заплащат от Ползвателя в допълнение към посочените цени.
(9) Разходите по доставката на поръчаните стоки/услуги са, както следва:
Безплатна доставка за поръчки в цялата страна до офис на СПИДИ
За поръчки с доставка до адрес фиксирана цена от 6 лв. чрез СПИДИ – Експресни куриерски услуги.
(10) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки/услуги в сроковете и при условията, определени от него на страницата на Сайта и съгласно настоящите общи условия.
(11) Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него сума при положение, че услугата е извършена, а именно след приключване на съответното събитие, курс, обучение – предмет на договора.
(12) Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него сума за дигитални продукти, до които му е предоставен достъп.

Чл. 5. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 6. (1) Характеристика на Ваучер. Ваучерът издаван от Скай България е документ с уникален код/номер, който удостоверява, че е извършено авансово плащане на стока и/или услуга, за която документът е издаден. Той не е платежно средство, не може да бъде използвано като такова и не може да се заменя за паричната му равностойност извън платформата, и дава на Ползвател-потребител, следните права:
Да предоставя Ваучера за заплащането на посочената върху него услуга или за друга услуга, предлагана от платформата, доплащайки за нея в случай, че това е необходимо, в рамките на срока на валидност на Ваучера;
Ползвателят-потребител на Ваучер може да го използва лично или да го подари на друго физическо лице;
(2) Продажбата на Ваучер не представлява нито продажба на развлекателната услуга, посочена върху него, нито договор за ползването на такава услуга.
(3) Върху издаваните от Скай България ЕООД Ваучери се посочва развлекателно преживяване. Ползвателят-потребител на Ваучера не е длъжен да използва Ваучера за посоченото преживяване, а може да го предостави/заплати за всяка друга услуга, предлагана през платформата при което е възможно да възникне допълнително задължение за новата избрана услуга.
(4) Издаваните от Скай България ЕООД Ваучери могат да бъдат използвани единствено чрез платформата. Ваучер не може да бъде предоставен директно на партньор на услуги.
(5) Валидност на Ваучерите
Всеки Ваучер има срок на валидност, който се посочва в момента на закупуване и трябва да бъде използван в този срок.
В срока на валидност Ползвателят-потребител трябва да направи резервация съгласно чл. 6 (7) за избраната от него услуга при което сключва договор от разстояние с Партньора.
В срока на валидност Скай България ЕООД не гарантира, че развлекателната услуга ще бъде налична. В такива случаи ваучера може да бъде използван за покупка на всяка друга услуга, предлагана през Сайта, като това може да бъде предпоставка за възникване на допълнително задължение от страна на Ползвателя-потребител.
С изтичането на срока на валидност на Ваучера, същият не може да бъде използван, а Скай България ЕООД не дължи връщане на платената за Ваучера стойност.
За някои Ваучери Скай България ЕООД може да предложи срещу допълнително заплащане удължаване на срока на валидност.
След предоставяне на Ваучер за покупка на услуга през платформата, всеки Ваучер става невалиден и не може да бъде използван повторно, в изключение на случаите в които е договорена специална услуга.
(6) Управление на закупена услуга – резервация срещу предоставен ваучер
Ползвателя-потребител на услугата по Договор от разстояние е винаги Ползвателя на Ваучер, закупил услугата. Когато закупената услуга е за повече от едно лице, едно от тези лица задължително трябва да бъде Ползвател на Ваучер, закупил услугата.
Първоначалната резервация за дата и час за ползване на услуга се прави в момента на закупуване на услугата. Ползвателят-потребител получава потвърждение за направената резервация заедно с потвърждението за сключен Договор от разстояние.
При различните услуги е възможно Партньорът да разреши извършването на промени в първоначално направената резервация, напр. промяна на дата и/или часа. Промените могат да доведат до: допълнителни такси или промяна на крайния срок.
При отмяна на резервация от Партньорът Ползвателя-потребител, може да направи следваща резервация с нова дата и час.
Всички резервации на услуга се извършват през Платформата и се управляват през потребителският профил. Когато промяна на резервация се извършва по желание или със съгласието на Ползвателя-потребител, за извършена ще се счита всяка промяна, за която е визуализирано потвърждение чрез интерфейса на Платформата в момента на приемането на промяната от Клиента. Когато промяна се извършва едностранно от Партньор, както и при окончателен отказ на услугата, промяната на резервацията, съответно отказът на услугата, ще се считат за извършени от момента на уведомяване на Клиента за това по предвидения в тези Общи условия ред.
При изпълнение на услугата Ползвателя-потребител е длъжен да предостави ваучера на Партньора и да подпише декларация за информирано съгласие с която заявява използването на услугата закупена с ваучер.
Партньорът има право да откаже изпълнение на услугата, ако Ползвателя-потребител не отговаря на изискванията (ръст и тегло), при неточно подадена информация, необходима за техническото обезпечаване на услугата или при обстоятелства застрашаващи живота или здравето на Ползвателя-потребител по преценка на Партньора.
Партньора може да откаже предоставянето на услугата на лице, което не е Клиент по Договора от разстояние или не е включено в списъка на придружителите на Клиента (при колективни услуги).
В случаите по чл. 6 (6) т. 7 и 8 съответната услуга се счита за предоставена и Клиентът не може да има претенции за възстановяване на каквато и да е част от стойността за отказаната услуга.
(7) Съхранение на Ваучери
Ползвателя-потребител на Ваучер е длъжен да го съхранява грижливо, пази от повреждане, унищожаване и от достъп на трети лица. Скай България не носи отговорност в случаите когато уникалния код/номер не е бил опазен и трето лице се е възползвало от него.
Ползвателят – потребител предава ваучера на Партньора при изпълнение на услугата.
Скай България не извършва подмяна на загубен или унищожен Ваучер.


IV. ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Чл.8 (1) Достъп до WWW.FLY-ACADEMY.COM има всеки потребител на интернет пространството.
(2) Интернет магазина не изисква създаване на потребителски профил за закупуване на стока и/или услуга. Когато услугата се купува с ваучер, създаването на потребителски профил е задължително.
(3) Създаването и поддържането на потребителски профил е безплатно.
(4) При създаването на потребителски профил Ползвателят следва да предостави пълна и точна информация в маркираните като задължителни за попълване полета. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните посочени при регистрацията си.
(5) Потребителският профил винаги принадлежи на физическото лице което може да посочи юридическо лице като Купувач на Ваучера.
(6) С попълване на данните си и натискане на бутона “Запознах се с Политика за поверителност и Общите условия”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(7) Доставчикът потвърждава създаването на Потребителски профил, чрез изпращане на електронно писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Партньора възникват договорни отношения.

Чл.9. Управление на потребителски профили. Всеки регистриран Ползвател-потребител следва грижливо да пази данните за достъп (потребителско име и парола), да не ги споделя и да не ги прави лесно достъпни за трети лица.

Чл.10 (1) Изтриване на потребителски профил. Всеки Ползвател-потребител може да изтрие потребителския си профил, ако Профилът не е свързан с Ваучери, които са валидни или със сключен Договор от разстояние, който не е изпълнен.
(2) Скай България може да изтрие потребителски профил, ако не е бил използван за закупуване на стока/услуга/ваучер и не е бил ползван в продължение на 24 месеца.
(3) При изтриването на потребителски профил Скай България изтрива или анонимизира всички лични данни на титуляра на профила, включително историята на покупките, персонализирана информация, с изключение на необходимата за целите на счетоводното отчитане, данъчното облагане или с оглед установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(4) Титуляр, чиито потребителски профил е бил изтрит (от самия него или от Скай България), може да създаде нов профил в Интернет магазина. В този случай е възможно Скай България да прилага ограничения относно използвания от потребителя псевдоним, имейл адрес за кореспонденция и др.
Чл.10 Използване на обекти на интелектуалната собственост. Скай България може без съгласието на титуляра на потребителския профил да използва отделни текстови фрази, които е публикувал, за целите на популяризирането му и бранда в интернет пространството без да му дължи възнаграждение.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 11. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба относно предлаганите от Доставчика стоки/услуги в Сайта.

Чл. 12. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1) С или без извършване на регистрация в Сайта и предоставяне на необходимите данни.
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на Сайта чрез идентифициране с адрес на електронна поща и телефонен номер.
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки/услуги на Сайта и добавянето им към списък със стоки/услуги за покупка.
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката.
(5) Избор на способ за извършване на доставката, ако има такъв.
(6) Избор на способ за плащане на цената.
(7) Потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Ползвателя към Доставчика/Партньора.
(8) Приемане на офертата на Ползвателя чрез изрично електронно изявление на Доставчика, съдържащо номера на подадената от Ползвателя поръчка и съдържанието на поръчката. За избягване на съмнение, с приемането на настоящите Общи условия Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на съответната стока в следните случаи:
Съответните поръчани от Ползвателите стоки/услуги не са налични при Доставчика към момента на обработването на съответната поръчка от Доставчика или са били предназначени за доставка по по-рано обработени поръчки;
В резултат на грешка при въвеждането на информация на Сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на Доставчика, цената, по която е направена съответната поръчка е по-ниска от пазарните цени за стоки/услуги от същия или подобен вид с повече от 10 (десет) на сто и/или е в съществено несъответствие с обявените на Сайта общи параметри за намаления на стоки/услуги или за промоционални условия за продажба.

VI. СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13. (1) Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Потребителя се счита сключен в момента, в който Доставчикът потвърди чрез електронно съобщение до Ползвателя поръчката като посочи в потвърждението номера на поръчката и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Ползвателя адрес, ако е наличен начин за доставка. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес, посочен от Ползвателя при подаването на поръчката. Потвърждаването на поръчката чрез посочване на номера на товарителницата за изпращане на съответната стока има правното значение на приемане на офертата, отправена от Ползвателя съгласно чл. 290 от Търговския закон.
(2) Сключените договори за покупко-продажба се съхраняват в базата данни на Доставчика. При поискване от Ползвателя Доставчикът предоставя сключения договор за покупко-продажба на посочения електронен адрес при поръчката. Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка за покупка са достъпни от клиентския профил на Ползвателя при наличен такъв.
(3) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоки/услугите, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки/услуги за покупка.
(4) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки/услуги.
(5) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки/услуги се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки/услуги. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки/услуги, доставени на потребителя.

Чл. 14. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 16. (1) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоки/услугите (авансово) или при тяхната доставка.
(2) Авансовото плащане се извършва по банков път, по посочена в потвърждението на поръчката банкова сметка на Доставчика. Авансовото плащане може да бъде извършено и чрез банкова карта на Ползвателя.
(3) В случай че Ползвателят е избрал да заплати стоки/услугите при тяхното получаване, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма “Спиди” АД и включва цената на стоката и (доколкото са приложими), транспортните разходи по чл. 4, ал. 9, т. 1 или т. 2 от настоящите Общи условия.
(4) Поръчаната стока може да бъде получена само от:
– купувача – съответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка;
– лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;
– лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
– лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача.
(5) В случай че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по ал. 4 в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.
(6) В случай че Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
(7) При приемането на стоката лицето по ал. 4 подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката.
(8) Доставчикът не издава и не изпраща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на стоки/услуги и/или услуги, предлагани от Партньорите, които имат задължението да правят това съгласно действащото българско законодателство.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 16. Правилата на настоящия раздел VII от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние (наричани по-долу “Ползватели-потребители”).

Чл. 17. (1) Основните характеристики на стоки/услугите, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на Сайта.
(2) Цената на стоки/услугите с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в Сайта.
(3) Стойността на транспортните разходи, не включени в цената на стоки/услугите, е както следва: Безплатна доставка за поръчки в цялата страна до офис на СПИДИ; За поръчки с доставка до адрес фиксирана цена от 6 лв. чрез СПИДИ – Експресни куриерски услуги.
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя-потребител посредством Сайта.
(5) Информацията, предоставена на Ползвателите-потребители по този член е актуална към момента на визуализацията й на Сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 18. (1) Ползвателят-потребител се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки/услуги и тяхната доставка.
(2) Ползвателят-потребител избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоки/услугите преди или в момента на доставката им.

Чл. 19. (1) Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на:
1.Сключване на договора – при договор за услуги, но не по-късно от 15 /петнадесет/ дневен срок преди датата на извършване на услугата. 2.Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него цена при положение, че услугата е извършена и му е предоставена.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
За доставка на стоки/услуги, изработени съобразно изискванията на Ползвателя-потребител или по негова индивидуална поръчка;
За доставка на стоки/услуги, които поради своето естество не могат да бъдат върнати;
За доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
За доставка на дигитални продукти;
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Ползвателят-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя-потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) Когато Ползвателят-потребител иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по ал. 1 на този член. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител може да използва стандартен формуляр за отказ или да заяви недвусмислено писмено по друг начин решението си да се откаже от договора. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1. Към настоящите Общи условия, като Приложение № 1, са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗП.
(5) В случай че Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При упражнено от Ползвателя-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила:
Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоки/услугите, когато Ползвателят-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоки/услугите, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя-потребител по настоящата ал. 5, докато не получи стоки/услугите или докато Ползвателя-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоки/услугите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
Ползвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоки/услугите обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се счита за спазен, ако Ползвателят-потребител изпрати или предаде стоки/услугите обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.
При упражнено право на отказ от договора Ползвателят-потребител заплаща само преките разходи за връщането на стоки/услугите.
(6) Ползвателят-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки/услуги, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 5.
(7) При несъответствие на стоката с догов
ора за продажба Ползвателят-потребител има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

Чл. 20. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя-потребител чрез Сайта.
(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки/услуги, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя-потребител и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(3) В случаите по ал. 2 на този член Доставчикът може да достави на Ползвателя-потребител стоки/услуги или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора.
(4) Когато при условията на ал. 3 Доставчикът изпълни друго вместо дължимото и Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоки/услугите са за сметка на Доставчика, за което той уведомява Ползвателя-потребител.

Чл. 21. Потребители на услугите могат да бъдат непълнолетни и малолетни лица, които при изпълнение на услугата задължително са с придружител. Изисква се писменото съгласие от родителя или настойника на малолетно или непълнолетно лице.

Чл. 22. Скай България съдейства на Ползвателя – потребител за упражняването на правата им по сключените Договори от разстояние с Партньори, доколкото съществуващите търговски и делови отношения между Скай България и доставчиците позволяват. Независимо от това, отговорност за изпълнението, неизпълнението или некачественото изпълнение на услуга, предмет на Договора от разстояние, носи единствено Партньора изпълнител.

Чл. 23. (1) Специфични услуги, предлагани през Сайта, изискват Ползвател – потребител да отговаря на параметри (напр. минимално или максимално тегло, ръст и др.) с оглед гарантиране безопасността при изпълнението на услугата. (2) В случай ,че са предоставени неверни данни от от Потребител- ползвател, Партньорът има право да откаже сключване на Договор от разстояние за изпълнение на услугата.

VIII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл. 24 Всички продавани в електронния магазин стоки/услуги са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.
По отношение на стоки/услугите, продавани и доставяни от Партньорите, чрез Сайта, Ползвателят-потребител следва да получи при доставката на всяка стока, която има гаранция, гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Гаранцията на стоки/услугите, които са закупени от Партньорите през Сайта, е осигурена от оторизирания сервиз, който е обозначен от Партньора.

Чл. 25 Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:
Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.
Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.
Повърхностни наранявания по време на експлоатация на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение.
Повреда, възникнала вследствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.
Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. подобни.
Продукт, който е ремонтиран в неоторизирани от производителя сервизи или от други лица (ако е приложимо).

IX. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 26. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
(2) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

Чл. 27. Доставчикът не поема задължение да осигури сервиз за стоката.

Чл. 28. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 29. (1) Доставчикът защитава личните данни на Ползвателите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателите единствено и само за целите, предвидени в договора – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Ползвателя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.
(2) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(3) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(4) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Ползвателя може да бъде изразено по всяко време.
(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки/услуги, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика.
(6) С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член.
(7) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика.

Чл. 30. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола за достъп, Сайтът предоставя възможност за генериране на нова парола и за промяна на забравената парола на адрес:

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 31. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Сайта.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 32. Настоящите общи условия и договора между Ползвателя и Доставчика се прекратяват в следните случаи:
– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
– в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в Сайта. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 33. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XIII. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 34. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:
(1) Неизпълнение на някое от задълженията по този договор,
(2) Нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост,
(3) Неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора
(4) Невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите

Чл. 35. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 36. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила.
(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.

Чл. 37. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от последваща загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 38. (1) Ползвателят и Доставчикът/Партньорът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът/Партньорът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмената и устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 39. За нуждите на настоящите Общи условия, предоставените от Доставчика стоки/услуги са: спортни стоки, ваучери, услуги за развлекателни преживявания.

Чл. 40. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 41. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Настоящите общи условия са последно изменение на 04.01.2021 г.